Nuttige links

Algemeen: Koninkrijk, Rijksoverheid, ministerie van BZ

De website van het Rijk. De website Rijksoverheid.nl is de gezamenlijke website van alle ministeries https://www.rijksoverheid.nl/

De algemene website van het ministerie van Buitenlandse Zaken, onderdeel van de website van de Rijksoverheid
https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-buitenlandse-zaken

Overzicht van de ongeveer 140 diplomatieke posten (bijv. ambassades en consulaten) van het Koninkrijk (Nederland, Aruba, Curaçao en Sint Maarten)
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/ambassades-consulaten-en-overige-vertegenwoordigingen/inhoud/internationale-organisaties

‘Nederland en u’ is de gezamenlijke website van alle Nederlandse vertegenwoordigingen wereldwijd. Hieronder vallen ambassades, consulaten en handelskantoren
https://www.nederlandenu.nl/

Permanente Vertegenwoordigingen behartigen de belangen van een land bij internationale organisaties. Op deze website vindt u informatie over de Permanente Vertegenwoordigingen van Nederland
https://www.permanentevertegenwoordigingen.nl/

Uitleg over verschil tussen Caraïbisch Nederland en Caraïbisch deel van het Koninkrijk inclusief geografische ligging
http://kennisopenbaarbestuur.nl/thema/caribisch-nederland/

De Rijkdienst Caribisch Nederland is de schakel tussen de ministeries die aanwezig zijn op de eilanden Bonaire, Sint Eustatius en Saba. Elk ministerie is zelf inhoudelijk verantwoordelijk voor het invoeren en het uitvoeren van beleid van het desbetreffende ministerie. Voor de juiste uitvoering en ondersteuning doen ze daarbij een beroep op de centrale dienstverlening van de Rijksdienst Caribisch Nederland
http://www.rijksdienstcn.com/

Overheidsinformatie over de Noordzee
https://www.noordzeeloket.nl/internationaal/

Het Expertisecentrum Europees Recht (ECER) is een initiatief van het ministerie van Buitenlandse Zaken. Het staat ten dienste van de departementen en heeft tot doel expertise op het gebied van het Europees recht binnen de centrale overheid te bevorderen, mede ter bevordering van een consistente behandeling van Europeesrechtelijke vraagstukken
http://www.minbuza.nl/ecer

Het Kenniscentrum Wetgeving en Juridische zaken (KCWJ) is het expertisecentrum op het gebied van wet en recht bij de Rijksoverheid. Het KCWJ ondersteunt juristen werkzaam bij Rijksoverheid bij het maken van wetgeving en uitvoeren van juridische taken
https://www.kcwj.nl

Wetgeving

De Verdragenbank bevat de gegevens van de verdragen waarbij het Koninkrijk der Nederlanden partij is, zoals datum en plaats van totstandkoming, datum van inwerkingtreding, vindplaats van de verdragstekst, de partijen, datum van bekrachtiging, gelding voor Europees Nederland, Aruba, Curaçao, Sint Maarten en/of het Caraïbische deel van Nederland (BES), eventuele voorbehouden, verklaringen en bezwaren en de verbanden tussen verdragen
https://verdragenbank.overheid.nl/nl

Nederlandse wet- en regelgeving
http://wetten.overheid.nl/zoeken

Wetgevende en rechterlijke macht, hoven, tribunalen, etc.

Officiële website van de Tweede Kamer der Staten-Generaal
https://www.tweedekamer.nl/

Officiële website van de Eerste Kamer der Staten-Generaal
https://www.eerstekamer.nl/home

Informatie over de Raad van State. Adviezen en uitspraken van de Raad van State
https://www.raadvanstate.nl

De website van rechtbanken, gerechtshoven, de Hoge Raad der Nederlanden en de bijzondere colleges. Met informatie over de procedures bij rechtszaken, uitspraken en de organisatie van de rechtspraak
https://www.rechtspraak.nl/

Officiële website van het Internationaal Gerechtshof
http://www.icj-cij.org/

Officiële website van het Internationaal Strafhof
https://www.icc-cpi.int/

Internationaal Zeerechttribunaal te Hamburg
https://www.itlos.org/

Het Permanente Hof van Arbitrage, gevestigd in het Vredespaleis te Den Haag
https://pca-cpa.org/en/home/ en
https://www.vredespaleis.nl/gerechtshoven/permanent-hof-van-arbitrage/

Informatie over Rwandatribunaal/informatie over United Nations Mechanism for International Criminal Tribunals
http://unictr.unmict.org/

Informatie over Joegoslaviëtribunaal
http://www.icty.org/

Informatie over Special Court for Sierra Leone
http://www.rscsl.org/

Informatie over Cambodja Tribunaal
https://www.eccc.gov.kh/en

Informatie over Speciaal Tribunaal voor Libanon
https://www.stl-tsl.org/en/

De Kosovo Specialist Chambers and Specialist Prosecutor’s Office
https://www.scp-ks.org/en

Iran-United States Claims Tribunal, gevestigd in Den Haag
http://www.iusct.net/

Het College voor de Rechten van de Mens belicht, bewaakt en beschermt mensenrechten, bevordert de naleving van mensenrechten (inclusief gelijke behandeling) in praktijk, beleid en wetgeving, en vergroot het bewustzijn van mensenrechten in Nederland
https://www.mensenrechten.nl/

Officiële website van het Europese Hof voor de rechten van de mens
http://hudoc.echr.coe.int

Organisatie voor Veiligheid en Samenwerking in Europa
http://www.osce.org/

De meest recente rechtspraak van het Hof van Justitie van de Europese Unie
http://curia.europa.eu/

Adviesorganen

De Adviesraad Internationale Vraagstukken (AIV) is een onafhankelijk adviesorgaan dat de regering en de Staten-Generaal adviseert over het buitenlandse beleid, in het bijzonder met betrekking tot de rechten van de mens, vrede en veiligheid, ontwikkelingssamenwerking en Europese integratie
http://adviesraadinternationalevraagstukken.nl/

De Commissie van advies inzake volkenrechtelijke vraagstukken (CAVV) is een onafhankelijk adviesorgaan dat de regering en de Eerste en Tweede Kamer adviseert over vraagstukken van internationaal recht. Zij behandelt juridische vraagstukken waarin de uitleg van het internationaal recht en de gewenste ontwikkeling van dit recht centraal staan
http://www.cavv-advies.nl/

Het Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum (WODC) beoogt een toonaangevend wetenschappelijk onderzoeks- en kenniscentrum te zijn voor het veld van Justitie en Veiligheid. Dat realiseert het door het uitvoeren van eigen onderzoek, het verzamelen van statistische informatie over JenV en het uitbesteden van onderzoek aan externe partijen (universiteiten en onderzoeksinstituten)
https://www.wodc.nl/

De Onderzoeksraad voor Veiligheid
https://www.onderzoeksraad.nl/

De Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (WRR) heeft tot taak de regering te informeren en adviseren over vraagstukken die van groot belang zijn voor de samenleving. De adviezen van de WRR zijn sector- en departementoverstijgend en multidisciplinair. Ze gaan over de richting van het overheidsbeleid voor de langere termijn
http://www.wrr.nl/home/

Internationale organisaties, samenwerkingsverbanden, NGO’s, etc.

Website van Oxford International Organizations (OXIO), een database met documenten van en over internationale organisaties, met daarbij behorende expert commentaren
http://opil.ouplaw.com/home/oxio

Officiële website van de Verenigde Naties
http://www.un.org/en/index.html

Website van de Legal Committee (Sixth Committee) van de Algemene Vergadering van de VN
http://www.un.org/en/ga/sixth/

De International Law Commission van de Algemene Vergadering van de VN
http://legal.un.org/ilc/

Officiële website van de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties
http://www.un.org/en/sc/

Aankomende documenten van de VN Veiligheidsraad
http://www.whatsinblue.org/index.php

Organisatie voor het Verbod op Chemische Wapens
https://www.opcw.org/

Website van UNESCO
https://en.unesco.org/

UN Office for Outer Space Affairs
http://www.unoosa.org/oosa/en/aboutus/index.html

International Maritime Organization, specialized agency van de VN
http://www.imo.org/en/About/Pages/Default.aspx

International Seabed Authority
https://www.isa.org.jm/

De UNHCR (United Nations High Commissioner for Refugees) is de vluchtelingenorganisatie van de VN
http://www.unhcr.org/about-us.html

Website van de Wereldhandelsorganisatie
https://www.wto.org/

Officiële website van de North Atlantic Treaty Organization (NATO)
https://www.nato.int/

Website van de Benelux, een grensoverstijgende samenwerking tussen Belgen, Nederlanders en Luxemburgers.
http://www.benelux.int/nl/

Website van de Raad van Europa
https://www.coe.int/en/web/portal

Committee of Legal Advisers on Public International Law van de Raad van Europa (CAHDI)
https://www.coe.int/en/web/cahdi/cahdi

Website van het Internationale Rode Kruis
https://www.icrc.org/en

Website van Amnesty International
https://www.amnesty.org/en/

Website van Greenpeace International
http://www.greenpeace.org/international/en/

Website van Sea Shepherd
https://www.seashepherdglobal.org/

Website van Women on Waves
https://www.womenonwaves.org/nl/

Onderzoeksinstituten, denktanks, bibliotheken, etc.

Nederlands Instituut voor Internationale Betrekkingen Clingendael
https://www.clingendael.nl/

T.M.C. Asser Instituut, Centrum voor internationaal en Europees recht
http://www.asser.nl/

Lauterpacht Centre for International Law
http://www.lcil.cam.ac.uk

K.G. Jebsen Centre for the Law of the Sea, opgericht in september 2013 en gevestigd aan de Rechtenfaculteit van de Arctic University of Norway, Tromsø, Noorwegen
https://en.uit.no/forskning/forskningsgrupper/gruppe?p_document_id=355759

Het Nederlands Instituut voor het Recht van de Zee (NILOS) is een onderzoeksinstituut op het gebied van het internationale recht van de zee. Het NILOS is onderdeel van het departement Rechtsgeleerdheid van de Universiteit Utrecht
https://www.uu.nl/en/netherlands-institute-for-the-law-of-the-sea-nilos

Website van de bibliotheek van het Vredespaleis te Den Haag
https://www.vredespaleis.nl/studie/bibliotheek-en-haagse-academie/

Het Studie- en informatiecentrum Mensenrechten (SIM) is het expertisecentrum voor onderzoek en onderwijs op het gebied van mensenrechten van de Universiteit Utrecht
http://sim.rebo.uu.nl/

Kennisbank van het College voor de Rechten van de Mens met als doel de aanbevelingen van de Mensenrechtenraad en de verdragscomités van de VN toegankelijker te maken
http://www.mensenrechtenkwesties.nl/zoeken

Website van het Instituut voor Oorlogs-, Holocaust- en Genocidestudies, sinds januari 1999 onderdeel van de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen (https://knaw.nl/nl)
https://www.niod.nl/

De Academie voor Internationale Betrekkingen, onderdeel van het ministerie van Buitenlandse Zaken verzorgt opleidingen, cursussen, lezingen, etc. voor en door internationaal werkende rijksambtenaren
https://www.academieinternationalebetrekkingen.nl/nl/Home/Homepage

Internationaalrechtelijke blogs

https://voelkerrechtsblog.org/

http://site.uit.no/jclos/

Blog van het Utrecht Centre for Accountability and Liability Law (UCALL)
http://blog.ucall.nl/

Blog van de European Journal of International Law
https://www.ejiltalk.org/

https://strasbourgobservers.com/

http://opiniojuris.org/

AJIL Unbound, blog van de American Society of International Law. Biedt een toevoeging op de papieren American Journal of International Law
https://www.cambridge.org/core/journals/american-journal-of-international-law

Voor de feministische inslag
https://ilg2.org/
Dit blog heette voorheen http://www.intlawgrrls.com/ dat als archief blijft bestaan

Amerikaanse blog, vooral over oorlog en vrede, kan relevant zijn in gesprek met Amerikaanse juristen
https://www.lawfareblog.com/

Overig

De Nederlandse Unesco Commissie telt maximaal elf leden. Zij zetten vrijwillig hun deskundigheid in op één of meer van de vier werkterreinen van Unesco: onderwijs, wetenschappen, cultuur, en communicatie. De minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap benoemt de leden
https://www.unesco.nl/cultuur/werelderfgoed

Informatie over een loopbaan bij internationale organisaties
www.werkenvoorinternationaleorganisaties.nl