Zoeken

Web content search

De Commissie van advies inzake volkenrechtelijke vraagstukken (CAVV) is een onafhankelijk adviesorgaan in de zin van de Kaderwet adviescolleges (Stb. 1996, 378; 1998, 219). Zij adviseert de regering en de beide kamers der Staten-Generaal over vraagstukken van internationaal publiekrecht, waarbij de uitleg en de ontwikkeling van dit recht centraal staan.

In verband met het verstrijken van de termijn van zittende leden, bestaan er meerdere vacatures. Voor het lidmaatschap van de CAVV is een zeer brede, diepgaande en actuele kennis van, en ruime ervaring met, het internationaal publiekrecht vereist, op het niveau van hoogleraar internationaal publiekrecht of daarmee vergelijkbaar. Ook dient een kandidaat zich mondeling en schriftelijk effectief uit te kunnen drukken in het Nederlands en in het Engels. Kandidaten behorende tot etnische of culturele minderheidsgroepen en kandidaten afkomstig uit Caribisch Nederland worden in het bijzonder uitgenodigd te solliciteren.

Wij nodigen derden ook uit deze vacature onder de aandacht van geschikte kandidaten te brengen.

Voor meer informatie over de CAVV kunt u terecht op de website: www.adviescommisievolkenrecht.nl. Informatie over de vacatures kan worden ingewonnen bij de secretaris van de CAVV, mr. Kirsten van Loo (cavv@minbuza.nl).

De voordracht van kandidaten voor benoeming tot lid van de CAVV wordt gedaan door de Nationale Groep van het Permanent Hof van Arbitrage (Instellingsbesluit Nationale Groep Permanent Hof van Arbitrage, Stcrt. 2020, 6326; 2021, 21403). Uw sollicitatie met curriculum vitae kunt u tot uiterlijk 31 augustus 2022 richten aan de secretarissen van de Nationale Groep van het Permanent Hof van Arbitrage, Robin Geraerts LL.M en mr. dr. Floris Tan (robin.geraerts@minbuza.nl; floris.tan@minbuza.nl). Als u als ambtenaar werkzaam bent bij een ministerie of een daaronder ressorterende instelling, dienst of bedrijf en in verband met uw werkzaamheden betrokken bent bij onderwerpen waarover de CAVV de taak heeft te adviseren, dan kunt u geen lid van de CAVV worden (artikel 12 lid 2, Kaderwet adviescolleges).