Diplomatieke bescherming en consulaire zaken

Banner - Diplomatieke bescherming en consulaire zaken

© Buitenlandse Zaken / Hans Moolenaar

Diplomatieke bescherming en consulaire zaken

Diplomatieke bescherming en consulaire zaken

Een staat heeft het recht zijn onderdanen in het buitenland bij te staan. Dit kan door middel van consulaire bijstand of door diplomatieke bescherming. Er bestaat geen verplichting onder internationaal recht voor een staat om consulaire bijstand te verlenen of diplomatieke bescherming te bieden. Wel is het zo dat staten hun onderdanen niet arbitrair mogen behandelen en gelijke gevallen gelijk moeten behandelen.

Het verlenen van consulaire bijstand is grotendeels geregeld in het Verdrag van Wenen inzake consulaire betrekkingen (1963). Consulaire bijstand kan bestaan uit het verschaffen van documenten, het bieden van ondersteuning bij juridische procedures in het gastland, het bezoeken van gedetineerden en het verrichten van administratieve handelingen. Binnen de EU geldt dat een niet‑vertegenwoordigde Unieburger een verzoek tot consulaire bijstand mag doen bij een andere EU‑lidstaat dan die van hemzelf.

Behandeling nationale onderdaan

Van diplomatieke bescherming is sprake indien een staat een klacht indient tegen een andere staat over de behandeling van zijn nationale onderdaan. Dit kan gaan om natuurlijke personen en om rechtspersonen.

Aan de uitoefening van diplomatieke bescherming is een aantal voorwaarden verbonden:

  1. De onderdaan van de klagende staat moet zijn getroffen door een schending van internationaal recht.
  2. Deze onderdaan moet daadwerkelijk de nationaliteit van de klagende staat hebben.
  3. Deze onderdaan moet in de staat die aansprakelijk wordt gesteld alle lokale rechtsmiddelen hebben uitgeput ten aanzien van de schending van internationaal recht.

De regels met betrekking tot diplomatieke bescherming zijn te vinden in de ontwerpartikelen van de VN International Law Commission (2006). Hoewel deze artikelen geen verdrag vormen, reflecteren zij het huidige internationaal gewoonterecht ten aanzien van diplomatieke bescherming.

Geneste Applicaties

Doorzoek Diplomatieke bescherming en consulaire zaken

Doorzoek Diplomatieke bescherming en consulaire zaken

Contentverzamelaar