Immuniteit van buitenlandse overheidsfunctionarissen

Banner - Immuniteit van buitenlandse overheidsfunctionarissen

© ANP

Immuniteit van buitenlandse overheidsfunctionarissen

Immuniteit van buitenlandse overheidsfunctionarissen

Buitenlandse overheidsfunctionarissen zijn onder internationaal recht staatsorganen. In die hoedanigheid genieten zij functionele immuniteit. Als zij in functie aanwezig zijn op het grondgebied van een andere staat dan hun eigen staat vertegenwoordigen zij immers hun werkgever, hun eigen staat. Op grond van de soevereiniteit die deze staat toekomt mag de ontvangende staat geen rechtsmacht uitoefenen over het functioneren van de organen van deze staat.

Een bijzondere categorie buitenlandse overheidsfunctionarissen wordt gevormd door leden van speciale missies. Op grond van het internationaal gewoonterecht komt de leden van officiële missies immuniteit toe. Dit geldt zowel voor buitenlandse officiële missies op bezoek in Nederland als voor Nederlandse officiële missies die een bezoek brengen aan een andere staat. Leden van officiële missies kunnen worden gezien als ‘tijdelijke diplomaten’.

Evenals bij diplomaten geldt dat zij immuniteit nodig hebben om ongehinderd hun taken voor de zendstaat te kunnen uitoefenen. Anders dan bij diplomaten is deze immuniteit slechts voor een korte periode noodzakelijk, namelijk uitsluitend voor de duur van het bezoek aan de ontvangende staat. Het Koninkrijk der Nederlanden is op grond van internationaal gewoonterecht verplicht om aan leden van officiële missies immuniteit te garanderen.

Er zijn vier voorwaarden waaraan moet worden voldaan om te kunnen spreken van een officiële missie:

  • de missie heeft een tijdelijk karakter;
  • de missie vertegenwoordigt een andere staat;
  • de missie komt op bezoek bij de overheid van de ontvangende staat;
  • de ontvangende staat heeft daarmee ingestemd.

Als aan deze voorwaarden is voldaan, is van rechtswege sprake van een officiële missie. Niet is vereist dat de ontvangende staat een expliciet besluit neemt op grond waarvan een buitenlandse delegatie wordt gekwalificeerd als een officiële missie. In voorkomende gevallen is het aan het ministerie van Buitenlandse Zaken om te bevestigen dat sprake is van een officiële missie.

Geneste Applicaties

Doorzoek Immuniteit van buitenlandse overheidsfunctionarissen

Doorzoek Immuniteit van buitenlandse overheidsfunctionarissen

Contentverzamelaar