Landsgrenzen

Banner Landsgrenzen

Landsgrenzen

Landsgrenzen

Het grondgebied van het Koninkrijk der Nederlanden grenst niet alleen aan dat van Duitsland en België maar ook aan dat van Frankrijk: Sint Maarten en Saint Martin zijn buurlanden. En niet alleen met het Verenigd Koninkrijk wordt een zeegrens gedeeld. De bijzondere gemeenten Bonaire, Sint Eustatius en Saba, en de landen Sint Maarten, Aruba en Curaçao maken dat het Koninkrijk ook zeegrenzen heeft in het Caribisch gebied. Zo is bijvoorbeeld Venezuela een buurland.

België

De grondslag voor de Nederlands-Belgische grens ligt in het Scheidingsverdrag van 1839. Aanvullende afspraken zijn gemaakt in het Proces-verbaal betreffende de Rijksgrens tussen Nederland en België van 1904 en het Tractaat omtrent grensscheiding van 1943. Deze afspraken zijn in België op federaal niveau gemaakt. Behalve het Verdrag betreffende het Kanaal van Terneuzen naar Gent van 1960, zijn de met het Vlaamse Gewest gesloten zogenaamde Scheldeverdragen (vier in totaal) onontbeerlijk voor eenduidig, gemeenschappelijk nautisch beheer en voor gemeenschappelijke bescherming van de flora en fauna in het gebied.

In november 2016 is het Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en het Koninkrijk België voor de aanpassing van de grens tussen de Nederlandse gemeenten Eijsden-Margraten en Maastricht en de Belgische stad Wezet (Grensmaasverdrag) getekend. Naar aanleiding van de normalisatie van de Maas bleek een correctie van de grens tussen Nederland en België noodzakelijk. Deze correctie kreeg vorm door uitruil van grondgebied van beide landen.

Nederland heeft ook met België te maken in de context van de Benelux, een interstatelijk samenwerkingsverband tussen België, Nederland en Luxemburg.

Duitsland

De landgrens met Duitsland is vastgelegd in een verdrag uit 1824, het Verdrag van Meppen. Een aanvullend grensverdrag werd in 1960 gesloten. In 1980 en 1992 zijn grenscorrecties aangebracht die eveneens in verdragen zijn vastgelegd. Naast de bij verdrag vastgelegde afspraken tussen Nederland en Duitsland, bestaan tussen beide landen vele andere afspraken, over spoorwegen, autowegen, milieubescherming, ontginning van bodemschatten en talloze andere grensoverschrijdende zaken.

Frankrijk

De grens met Frankrijk ligt in het Caribisch gebied: Sint Maarten en Saint Martin vormen samen één eiland. Het Verdrag van Concordia van 23 maart 1648 vormt de juridische basis voor deze grens. In de loop der tijd zijn onduidelijkheden ontstaan over de precieze ligging van de grens, zowel in zee als op land. Vanwege de wenselijkheid de maritieme zones in het Caribisch gebied goed af te bakenen, is onderhandeld over een zeegrensverdrag, dat in 2016 in werking is getreden. Er is (nog) geen verdrag over de landgrens.

Geneste Applicaties

Doorzoek Landsgrenzen

Doorzoek Landsgrenzen

Contentverzamelaar