Milieubescherming

Banner - Milieubescherming

© Alamy stock photo

Milieubescherming

Milieubescherming

Op het terrein van milieubescherming bieden internationale regels belangrijke richtlijnen hoe om te gaan met grondstoffenwinning en de leefomgeving. De regels beogen hierbij menselijke activiteiten te reguleren die een negatief effect hebben of zouden kunnen hebben op het milieu buiten de staat waar de handeling plaatsvindt of op het milieu in gebieden buiten de jurisdictie van staten, zoals de volle zee, de kosmische ruimte of Antarctica.

De regels hebben bijvoorbeeld betrekking op het behoud van biologische diversiteit, het bestrijden van antropogene klimaatverandering, het beschermen van de ozonlaag of het bestrijden van verwoestijning. Andere hebben een procedureel karakter, en gaan bijvoorbeeld over (strategische) milieueffectrapportages, over toegang tot informatie, inspraak of juridische toetsing met betrekking tot besluiten over milieuaangelegenheden.

Geneste Applicaties

Doorzoek Milieubescherming

Doorzoek Milieubescherming

Contentverzamelaar