Wat zijn de belangrijkste regels bij het voeren van vijandelijkheden?

Internationale rechtsorde

Wat zijn de belangrijkste regels bij het voeren van vijandelijkheden?

Bij het gebruik van wapens en het kiezen van methodes van oorlogvoering zijn de belangrijkste plichten:

  • het maken van onderscheid tussen enerzijds militaire doelen en anderzijds beschermde burgerobjecten en beschermde personen en objecten;
  • het nemen van voorzorgsmaatregelen om schade aan de burgerbevolking en burgerobjecten te voorkomen of zoveel mogelijk te beperken;
  • de regel van proportionaliteit, die aanvallen verbiedt die, ‘naar kan worden verwacht bijkomend verlies van mensenlevens onder de burgerbevolking, verwonding van burgers, schade aan burgerobjecten of een combinatie daarvan ten gevolge zullen hebben, in een mate die buitensporig zou zijn in verhouding tot het verwachte tastbare en rechtstreekse militaire voordeel’ (zie artikel 51, vijfde lid, onderdeel b van het Aanvullend Protocol bij de Verdragen van Genève van 12 augustus 1949, betreffende de bescherming van de slachtoffers van internationale gewapende conflicten (Protocol I)).

Gerelateerde dossiers