Wat zijn misdrijven tegen de menselijkheid?

Internationale rechtsorde

Wat zijn misdrijven tegen de menselijkheid?

Het misdrijf 'misdrijven tegen de menselijkheid' is opgenomen in artikel 7 van het Statuut van Rome inzake het Internationaal Strafhof. Algemeen wordt aangenomen dat deze definitie geheel in overeenstemming is met het internationaal gewoonterecht. In het artikel wordt onder 'misdrijf tegen de menselijkheid' verstaan: een misdrijf begaan als onderdeel van een wijdverbreide of stelselmatige aanval gericht tegen een burgerbevolking, waarbij de dader kennis heeft van die aanval.

Daden die als misdrijf tegen de menselijkheid kunnen worden aangemerkt, mits ze zijn begaan als onderdeel van een dergelijke aanval:

 • moord
 • uitroeiing
 • slavernij
 • deportatie of onder dwang overbrengen van een bevolking
 • gevangenneming of andere ernstige beroving van de lichamelijke vrijheid in strijd met fundamentele regels van internationaal recht
 • marteling
 • verkrachting, seksuele slavernij, gedwongen prostitutie, gedwongen zwangerschap, gedwongen sterilisatie, of enige andere vorm van seksueel geweld van vergelijkbare ernst
 • vervolging van een identificeerbare groep of collectiviteit op politieke gronden, omdat deze tot een bepaald ras of een bepaalde nationaliteit behoort, op etnische, culturele of godsdienstige gronden, of op grond van geslacht, of op andere gronden die universeel zijn erkend als ontoelaatbaar krachtens internationaal recht
 • gedwongen verdwijning van personen
 • apartheid
 • andere onmenselijke handelingen van vergelijkbare aard waardoor opzettelijk ernstig lijden of ernstig lichamelijk letsel of schade aan de geestelijke of lichamelijke gezondheid wordt veroorzaakt

Misdrijven tegen de menselijkheid kunnen zowel in tijden van oorlog als in vredestijd worden gepleegd. Dit is een belangrijk verschil met bijvoorbeeld oorlogsmisdrijven.