Nationale Groep van het Permanent Hof van Arbitrage

Banner - Nationale Groep

© Ministerie van Buitenlandse Zaken / Aad Meijer

Nationale Groep van het Permanent Hof van Arbitrage

Nationale Groep van het Permanent Hof van Arbitrage

Het Permanent Hof van Arbitrage (PHA) is het eerste permanente internationale mechanisme voor de vreedzame beslechting van geschillen tussen staten. Het is opgericht onder twee in Den Haag tot stand gekomen verdragen uit 1899 en 1907 over vreedzame geschillenbeslechting. Onder deze verdragen is bepaald dat iedere verdragspartij maximaal vier leden van het Permanent Hof van Arbitrage aanwijst, die tezamen de nationale groep van een lidstaat vormen.

Taken en bevoegdheden

De instelling van de Nederlandse Nationale Groep (nationale groep) van het Permanent Hof van Arbitrage is sinds 2020 geregeld in het Instellingsbesluit Nationale Groep Permanent Hof van Arbitrage. De nationale groep heeft een aantal taken.

Ten eerste zijn de leden van de nationale groep tevens lid van het Permanent Hof van Arbitrage (Verdrag voor de vreedzame beslechting van internationale geschillen, artikel 44), en als zodanig kunnen zij worden opgeroepen op te treden als arbiter ten behoeve van de beslechting van interstatelijke geschillen.

Ten tweede kan de nationale groep, via de Minister van Buitenlandse Zaken, kandidaten voordragen ter verkiezing als rechter in het Internationaal Gerechtshof (Statuut van het Internationaal Gerechtshof, artikel 4(1)), en in het Internationaal Strafhof (Statuut van het Internationaal Strafhof, artikel 4(a)(ii)).

Ten derde kan de nationale groep, op verzoek van de Minister van Buitenlandse Zaken, een voordracht doen voor een kandidaat ter verkiezing als rechter in het Internationaal Zeerechttribunaal, of als lid van de Commissie voor Internationaal Recht van de Verenigde Naties.

Verder mogen leden van de nationale groep, zowel individueel als gezamenlijk, een voordracht doen voor een kandidaat voor de Nobelprijs voor de Vrede, onder de regels van het Nobel Comité.

Voor de selectie van voor te dragen kandidaten voor de bovengenoemde rechterlijke instanties en de Commissie voor Internationaal Recht van de Verenigde Naties, wordt een door de nationale groep op te stellen eerlijke, transparante en consistente procedure gevolgd.

Samenstelling nationale groep PHA

De nationale groep bestaat uit ten hoogste vier leden, die voor een termijn van zes jaar worden benoemd door de Minister van Buitenlandse Zaken. Voor het lidmaatschap van het PHA (en daarmee van de nationale groepen) komen personen in aanmerking die beschikken over zeer brede en diepgaande kennis van het internationaal recht alsmede zeer ruime internationale, rechterlijke en/of academische ervaring. In het Instellingsbesluit Nationale Groep Permanent Hof van Arbitrage is voorzien in een objectieve, transparante en consistente samenstelling van de nationale groep. Voor lidmaatschap komen achtereenvolgens in aanmerking:

  1. De voorzitter van de Commissie van advies inzake volkenrechtelijke vraagstukken (CAVV);
  2. De rechter in het Europees Hof voor de Rechten van de Mens met de Nederlandse nationaliteit die is verkozen op basis van een Nederlandse voordracht;
  3. Een rechter in het Internationaal Gerechtshof met de Nederlandse nationaliteit die is verkozen op basis van een Nederlandse voordracht;
  4. Een rechter in het Internationaal Strafhof met de Nederlandse nationaliteit die is verkozen op basis van een Nederlandse voordracht en, bij het ontbreken daarvan, een lid van de rechterlijke macht;
  5. Een rechter in het Internationaal Zeerechttribunaal met de Nederlandse nationaliteit die is verkozen op basis van een Nederlandse voordracht;
  6. Een lid van de Commissie voor Internationaal Recht van de Verenigde Naties met de Nederlandse nationaliteit die is verkozen op basis van een Nederlandse voordracht.

Het hoofd van de afdeling Internationaal Recht van de Directie Juridische Zaken van het ministerie van Buitenlandse Zaken is ambtelijk adviseur van de Nationale Groep. De ambtelijk adviseur zal niet worden betrokken bij de selectie van kandidaten ten behoeve van voordrachten. Het secretariaat van de Nationale Groep wordt belegd bij de afdeling Internationaal Recht van het ministerie van Buitenlandse Zaken.

Leden

De leden van de nationale groep zijn:

  • Liesbeth Lijnzaad, rechter in het Internationaal Zeerechttribunaal, te Hamburg;
  • Larissa van den Herik, hoogleraar internationaal publiekrecht aan de Universiteit Leiden en voorzitter van de Commissie van advies inzake volkenrechtelijke vraagstukken (CAVV);
  • Jolien Schukking, rechter in het Europees Hof voor de Rechten van de Mens, te Straatsburg;
  • Martin Kuijer, raadsheer in de Hoge Raad, te Den Haag.

Voor de volledige cv’s van de leden, zie Members of the Court, Permanent Court of Arbitration.

Liesbeth Lijnzaad, Larissa van den Herik, Jolien Schukking, Martin Kuijer Liesbeth Lijnzaad, Larissa van den Herik, Jolien Schukking, Martin Kuijer

Geneste Applicaties

Doorzoek Nationale Groep

Doorzoek Nationale Groep

Contentverzamelaar