Privileges en immuniteiten

Banner - Privileges en immuniteiten

© Buitenlandse Zaken / René Lefeber

Privileges en immuniteiten

Privileges en immuniteiten

Aan internationale gouvernementele organisaties (IGOs), medewerkers van IGOs en vertegenwoordigers van lidstaten van een IGO worden privileges en immuniteiten toegekend. Immuniteit kan bijvoorbeeld betrekking hebben op de immuniteit van de rechtsmacht van de Nederlandse rechter. Dat betekent dat de Nederlandse rechter niet bevoegd is te oordelen over een zaak die is aangebracht tegen een IGO of tegen de genoemde personen. Privileges gaan bijvoorbeeld over (fiscale) vrijstellingen.

Immuniteiten en privileges worden toegekend om de onafhankelijke positie te waarborgen van de IGO, de medewerkers en de vertegenwoordigers van lidstaten van de IGO.

Met IGOs die zich in Nederland vestigen worden door het Koninkrijk der Nederlanden zetelverdragen afgesloten. Dit zijn bilaterale verdragen waarin onder andere het pakket aan privileges en immuniteiten van deze organisatie wordt geregeld. De privileges en immuniteiten van IGOs en hun medewerkers worden over het algemeen gebaseerd op het Verdrag van Wenen inzake diplomatiek verkeer.

Daarnaast kennen bepaalde IGOs een eigen verdrag inzake de privileges en immuniteiten van de organisatie en de medewerkers dat leidend is in de toekenning van privileges en immuniteiten.
Voorbeelden van dergelijke IGOs zijn de VN en de EU:

  • Voor de VN is de toekenning van privileges en immuniteiten vastgelegd in het VN Verdrag nopens de voorrechten en immuniteiten van de Verenigde Naties, dat op 17 september 1946 voor Nederland in werking is getreden.
  • De EU heeft de privileges en immuniteiten vastgelegd in Protocol nr. 7 betreffende de voorrechten en immuniteiten van de Europese Unie.

Geneste Applicaties

Doorzoek Privileges en immuniteiten

Doorzoek Privileges en immuniteiten

Contentverzamelaar