Staatsaansprakelijkheid

Banner - Staatsaansprakelijkheid

© Buitenlandse Zaken

Staatsaansprakelijkheid

Staatsaansprakelijkheid

Een staat is internationaalrechtelijk aansprakelijk voor elke internationale onrechtmatige daad van die staat. Daarvan is sprake wanneer een handelen of niet-handelen (a) aan deze staat kan worden toegerekend en (b) in strijd is met een op deze staat rustende verplichting.

De regels over staatsaansprakelijkheid zijn vastgelegd in de door de International Law Commission (ILC) ontworpen Artikelen inzake Staatsaansprakelijkheid.

Artikelen inzake Staatsaansprakelijkheid

Het Koninkrijk der Nederlanden beschouwt deze artikelen grotendeels als een weergave van het internationaal gewoonterecht. Voor zover de artikelen een progressieve ontwikkeling van het internationaal recht vormen steunt het Koninkrijk deze ontwikkeling.

De Artikelen inzake Staatsaansprakelijkheid schrijven verder voor welke staat aansprakelijkheid kan inroepen, onder welke voorwaarden tegenmaatregelen kunnen worden getroffen en welke vormen van rechtsherstel een staat kan eisen.

Het Koninkrijk hecht belang aan de Artikelen inzake Staatsaansprakelijkheid en het regime dat daarin is neergelegd. Maar het Koninkrijk acht de tijd nog niet rijp voor een diplomatieke conferentie om een verdrag inzake staatsaansprakelijkheid op te stellen. Het Koninkrijk geeft er de voorkeur aan de bepalingen in de ILC Artikelen inzake Staatsaansprakelijkheid te consolideren in de statenpraktijk.

Zie ook

Geneste Applicaties

Doorzoek Staatsaansprakelijkheid

Doorzoek Staatsaansprakelijkheid

Contentverzamelaar